Základná finančná kontrola bez pokút a kontrolných nedostatkov

Téma seminára nadväzuje na predošlé úspešné semináre o výkone základnej finančnej kontrole v prostredí štátnej a verejnej správy. Lektor sa venuje radám, tipom a odporúčaniam do praxe pre rok 2023 aj z pohľadu novelizovaného zákona o finančnej kontrole a audite od 1. marca 2022.

Súčasťou seminára je aj podrobný popis praktického výkonu základnej finančnej kontroly. Seminár sa bližšie zaoberá spôsobom praktického výkonu základnej finančnej kontroly z pohľadu príjmov, výdavkov, právnych úkonov a iných úkonov majetkovej povahy. Účastníkom je prezentovaný výkon finančnej kontroly na vzorových príkladoch z praxe kontrolóra. Lektor sa v rámci seminára zaoberá formálnymi a vecnými náležitosťami základnej finančnej kontroly, a najmä otázkam z kontrolnej praxe, a to:

 • Čo všetko musí byť overované základnou finančnou kontrolou?
 • Aké vyjadrenie treba uviesť pri výkone základnej finančnej kontroly?
 • Koľko vyjadrení treba označiť/zakrúžkovať?
 • Musí obsahovať výkon základnej finančnej kontroly aj sumu?
 • Čo najviac kontroluje Najvyšší kontrolný úrad SR a ako predísť nedostatkom?
 • Ako máme správne uviesť podpis a dátum vykonania základnej finančnej kontroly?
 • Aké pokuty nám hrozia?

V rámci jednotlivých finančných operácií lektor prezentuje i zistenia Najvyššieho kontrolného úradu SR a vlastné zistenia z kontrolnej činnosti vo veci:

 • správneho a úplného výkonu základnej finančnej kontroly,
 • dodržanie zásady „kontroly štyroch očí“,
 • overenie častí finančných operácií,
 • zamedzenie formálnemu výkonu finančnej kontroly,
 • preverenie podpisového poriadku a oprávnení pri výkone finančnej kontroly, či
 • preverenie interných smerníc a vzorov výkonu

Seminár obsahuje štyri časti, ktoré na seba nadväzujú a v rámci nich sú prezentované účastníkom najčastejšie finančné operácie alebo ich časti s ohľadom na príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie. Seminár sa venuje i právnym úkonom a iným úkonom majetkovej povahy. K povinne overovaným finančným operáciám patria i overenia rozhodnutí, výziev, rozhodnutí v školskej správe, odpisov a tvorby rezerv a podobne. V rámci tejto časti sú prezentované časté kontrolné zistenia a spôsoby výkonu v praxi, ktoré často odporujú zákonu o finančnej kontrole a audite. Zároveň lektor prezentuje účastníkov základnú agendu, ktorá sa spája s výkonom
následnej kontroly.

Seminár obsahuje praktické rady pre dodržanie formálnych náležitostí základnej finančnej kontroly, a to najmä uvedenie dátumov, podpisov a súhlasov s vykonaním finančnej operácie. Z kontrolnej a publikačnej činnosti lektor prezentuje bližšie aj upozornenia z aplikačnej praxe pri výkone základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly.

Cieľová skupina: Zamestnanci (ekonómovia, rozpočtári) kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poisťovní, obcí, miest, vyšších územných celkov a rozpočtových, príspevkových a preddavkových organizácií zodpovedných za overenie finančných operácií (a to mzdári, personalisti, účtovníci, kontrolóri, štatutári, riaditelia vedúci zamestnanci).

Dátum

25 júl 2023
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Odkaz na školenie
Kategória
PROEKO

Organizátor

PROEKO
Telefón
0903 403 083
Email
proeko@proeko.sk
Web stránka
http://www.proeko.sk
Odkaz na školenie