Správnosť zverejňovania zmlúv v CRZ

Pre záujemcov je pripravená téma webinára, ktorá sa bližšie venuje správnosti a zákonnosti zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv v roku 2023 aj po poslednej novelizácii zákona od 1.1.2023. Obsah webinára nadväzuje na kontrolnú prax lektora za I. polrok 2023 a jeho preverovania evidencií zmlúv a účtovníctva. Pre účastníkov je pripravená praktická  časť webinára, ktorá bližšie rozoberá prehľad zverejňovania zmlúv práve prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv z pohľadu viacerých organizácií verejnej správy.  Lektor sa bližšie venuje praktickému zapojeniu ustanovení § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do dennej praxe a to „bez čítania zákona“.

Venovať sa bližšie budeme otázkam z praxe a to napríklad:

  • Čo všetko sa povinne zverejňuje na webovom sídle/CRZ?
  • Ako správne zverejňovať dohody a dodatky k zmluvám?
  • Čo treba uverejniť v personálnej oblasti alebo majetkovej agende?
  • Môžeme zverejňovať aj evidencie zmlúv a prílohy k zmluvám?
  • Čo priniesla posledná novela zákona pre rok 2023?
  • Na čo si dať pozor pri GDPR?
  • Treba zverejniť i kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa?
  • Musíme zverejniť aj dohody o hmotnej zodpovednosti alebo o použití vozidla?

 

Dátum

31 jan 2024
Expired!

Čas

9:00 - 12:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
OTIDEA

Organizátor

OTIDEA
Telefón
0914 124 580
Email
vzdelavanie@otidea.sk
Web stránka
https://www.oditea.sk/
Stránka školenia