Komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite

Komentár k zákonu o finančnej kontrole a audite sa snaží čitateľovi priblížiť normatívny právny akt v ľudskej reči s príkladmi a otázkami z praxe za posledné obdobie (k právnemu stavu august 2022). Bližšie sú rozoberané ustanovenia, ktoré nadväzujú na aplikačnú prax kontrolných orgánov i zamestnancov vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu. Výklad jednotlivých ustanovení je prispôsobený praxi aj s ohľadom na metodiku ministerstva financií.

Komentár predstavuje praktickú formu definovania zákonných textov, zámerov do praxe a tiež upozornení, ktoré sa k danej časti zákona vzťahujú. Cieľom autora bolo zaznamenať komentované časti zákona s minimom legislatívnych odkazov, ustanovení alebo v právnicky náročnom texte. Rovnako komentované časti zákona majú za cieľ zrozumiteľne oboznámiť čitateľa a previesť ho normatívnymi ustanoveniami, ktoré sa dajú aplikovať v dennej praxi.

Čitateľ sa bližšie dozvie o finančnej kontrole a jej princípoch z pohľadu formálnych a vecných náležitostí. Komentár nadväzuje na množstvo vykonaných kontrol autora po procesnej stránke, ktoré sú rozoberané v časti základných pravidiel finančnej kontroly.

Komentár istotne nájde uplatnenie v prípade profesií ekonomického a finančného charakteru, kontrolných orgánov a zamestnancov, ktorí vykonávajú základnú finančnú kontrolu finančných operácií alebo ich častí v samospráve i vo verejnej správe. Uplatnenie nájde aj v prípade záujemcov o kontrolné pozície vo verejnej správe, či na akademickej pôde a v rámci vzdelávacích aktivít.

Verím, že vám okomentovaný prehľad ustanovení pomôže v praxi a ozrejmí vám niekedy všeobecné či náročné texty normatívneho právneho predpisu ľudskou rečou.

Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa, 2024

Získať online prístup


CD v balení knihy

Praktická príručka pre obce a ROPO s príkladmi účtovania a rozpočtovania

Nová publikácia je venovaná praktickým príkladom a spôsobom riešeniam v územnej samospráve. Čitateľovi publikácia prezentuje zákonný spôsob pri nakladaní s verejnými prostriedkami alebo právami, či kompetenciami.

Posledná časť publikácie je venovaná príkladom účtovania v zmysle textu publikácie a najčastejších prípadov, ktoré sa vyskytujú v živote jednotky územnej samosprávy. Čitateľovi je prezentovaný spôsob účtovania z hľadiska príjmu alebo výdavku v tej fáze, kedy prichádza k charakterizovaniu ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. Vybrané účtovné súvzťažnosti a ekonomické klasifikácie obsahujú poznámky k zaujímavým a dôležitým faktom, na ktoré sa predkontácia alebo ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie odvoláva.

Publikácia je aktualizovaná od januára 2024 v zmysle kontrolnej praxe autora. Publikácia sa každoročne aktualizuje pre Vás.

Vydavateľstvo Verlag Dashöfer, 2024

Kúpiť online


Základná finančná kontrola s novelizáciou k právnemu stavu k 1.3.2022

Zámerom publikácie je pomôcť zamestnancom zodpovedným za výkon základnej finančnej kontroly, ponúknuť im praktické vzory či upozorniť na nedostatky z aplikačnej praxe. Bližšie sa autor venuje formálnym a vecným náležitostiam výkonu základnej finančnej kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a zriaďovateľov s ohľadom na prax aplikovanú do každodenného chodu subjektu verejnej správy. V publikácii sa autor zameral najmä na praktický charakter výkonu základnej finančnej kontroly. Poznatky čerpal zo svojej kontrolnej a lektorskej činnosti. Publikácia obsahuje viacero vzorov a otázok, ktoré čitateľovi prezentujú aktuálny právny stav a spôsob výkonu základnej finančnej kontroly tak, aby jej výkon bol čo najmenej zaťažujúci.
Samotný výkon finančnej kontroly so sebou prináša množstvo otázok a nejasností. Úvodná séria otázok sa venuje finančnej kontrole ako celku, na ktoré nadväzujú otázky z oblasti výkonu základnej finančnej kontroly s ohľadom na spomínané novely od roku 2019 a 2022. Následne sa otázky zameriavajú na často problematickú oblasť – formálne náležitosti základnej finančnej kontroly.

Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa, 2022

Kúpiť PDF online


USB klúč v balení

Vybrané interné smernice I

Publikácia oboznamuje čitateľa, subjekt územnej samosprávy (obce, školy, školské zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie samosprávy), s povinnými i doplnkovými smernicami v účtovnej agende a v rámci obehu účtovných dokladov. 

V prvej časti brožúry autor zoznamuje s teóriou k spracovaniu a charakterom interných riadiacich aktov a so zásadami ich tvorby. V druhej, praktickej časti, uvádza vybrané, často kontrolované interné smernice v územnej samospráve škôl, obcí a zriadených organizácií. Spracované sú vecne, šablónovo a s možnosťou doplňovania textu, čísiel alebo údajov podľa potreby, charakteru a pôsobnosti subjektu územnej samosprávy. Všetky zverejnené smernice čitatelia nájdu i v priloženom USB kľúči. 

Pri spracovaní brožúry autor vychádzal z vlastnej kontrolnej, metodickej a lektorskej činnosti vo verejnej správe v oblasti účtovnej agendy.  

Vydavateľstvo: Raabe, 2021

Kúpiť online


CD v balení knihy

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v praxi

Odborná publikácia s podtitulom Zverejňovanie povinných údajov na webovom sídle bez porušenia GDPR je zameraná konkrétne na potreby organizácií školstva, samosprávy, štátnej a verejnej správy. Prináša odporúčania a tipy do každodennej praxe zverejňovania povinných údajov. Poradí, ktoré údaje netreba, resp. ktoré sa nesmú zverejniť. Upozorňuje na časté chyby a obsahuje návrhy interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole. Všetky potrebné dokumenty sú aj v upraviteľnom formáte na priloženom CD.

Podrobne rozoberá celý proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok – objasňuje, ktoré dokumenty treba zverejňovať; do kedy ich treba zverejniť, ako dlho nechať zverejnené a rozoberá aj ostatné náležitosti zverejnenia, napr. obsah a formu zverejňovaných dokumentov. Upozorňuje na obmedzenia zverejnenia povinných údajov. Objasňuje vzťah zverejňovaných dokumentov s výkonom základnej finančnej kontroly. Rieši modelové príklady z praxe. Upozorňuje na časté chyby. Rovnako obsahuje prílohovú časť zloženú z návrhov interných smerníc k zverejňovaniu a finančnej kontrole.

Vydavateľstvo: Raabe, 2019

Kúpiť online


Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe

Publikácia „Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe“ vznikla s cieľom poukázať na priebeh výkonu predbežnej finančnej kontroly v roku 2015 a zároveň poskytnúť čitateľovi informácie o procese overovania finančných operácií v zmysle nového zákona o finančnej kontrole v roku 2016.

Autor využil pri jej písaní svoje praktické skúsenosti kontrolóra v územnej samospráve a do teoretického rámca zakomponoval aj množstvo riešených príkladov, ktoré spracoval na základe otázok položených účastníkmi seminárov. Súčasťou publikácie sú aj vzory pre výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly a interných smerníc. Publikácia je určená pre zamestnancov zodpovedných za výkon finančnej kontroly vo verejnej správe.

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na online portáloch. Tému finančnej kontroly aktívne prednáša na školeniach a seminároch.

Vydavateľstvo: Wolters Kluwer, 2015

Kúpiť online