Hospodárenie, prevádzka a administratíva školy

Publikácia sa zameriava na oblasti organizácie a riadenia, najmä vnútorné predpisy, prevádzku a registratúru, ďalej finančné hospodárenie vrátane účtovníctva či majetku, ako aj pracovnoprávne vzťahy a mzdy a ochranu osobných údajov.

Pozícia vedúceho zamestnanca školy a školského zariadenia si vyžaduje byť permanentne informovaný o legislatívnych zmenách a zároveň mať k dispozícii potrebné dokumenty neustále aktuálne a v súlade s platnou legislatívou, čo dielo zohľadňuje.

Z hľadiska obsahovej formy ponúkaných textov tu čitateľ nájde najmä štruktúrované články z vyššie uvedených oblastí, ktoré riešia problémy z praxe, ako i komplexné vzory alebo smernice, ktorými škola a školské zariadenie musia disponovať.

Pre čitateľa je pravidelne k dispozícii legislatívny prehľad vo forme pripravovaných alebo účinných zákonov a vyhlášok, ako aj informačné články v podobe aktualít, zamerané na zmeny v zákonoch. Praktickým pomocníkom je sekcia otázok a odpovedí priamo z praxe od našich renomovaných odborníkov.

Vydavateľstvo: Raabe, 2024

Kúpiť online


Zriaďovateľ

Časopis šitý na mieru a obsahovo prispôsobený špeciálne pre potreby zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Pomáha predchádzať zbytočným konfliktom medzi zriaďovateľom školy a riaditeľom školy tým, že ponúka základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti (resp. ich riaditeľom).

Na podnet zákazníkov prinášame dvojmesačník  Zriaďovateľ,  ktorý vychádza 6-krát ročne a jeho zámerom je  predchádzať zbytočným konfliktom vo vzťahu zriaďovateľ – riaditeľ školy.  Tieto konflikty pritom často pramenia práve z nevedomosti a neznalosti „školských zákonov“. Časopis prináša  základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA

Súčasťou zákazníckeho servisu je bezplatná poradňa, v ktorej Vám odborníci poradia pri riešení problémových otázok.

Vydavateľstvo: Raabe, 2024

Kúpiť online


Školská jedáleň

Školská jedáleň – praktický sprievodca úspešným riadením zariadenia školského stravovania. Obsahuje komplexný pohľad na prevádzku školskej jedálne i praktické informácie potrebné k efektívnemu riadeniu školského stravovacieho zariadenia pre zdravú výživu detí.

„Všeobecný lexikón“ pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania (školské jedálne, internátne jedálne aj výdajne jedál). Ponúka odpovede na manažérske otázky, problémy z praxe riadenia jedálne – personálne, ekonomické, finančné, prevádzkové. Cieľom publikácie je však zároveň aj inšpirovať a ponúkať potrebné informácie ohľadom zdravého stravovania a prinášať námety napríklad aj na rôzne projekty, ktoré jedálne realizujú.

Skúsení autori z praxe Vám zároveň budú prinášať aj inšpirácie na rôzne projekty, ktoré jedálne realizujú, a to vždy s ohľadom na momentálne tak ostro sledované zdravé stravovanie detí a mládeže.

Táto publikácia sa pre Vás aktualizuje štyrikrát do roka.

Vydavateľstvo: Raabe, 2024

Kúpiť online