Zásady a kontrola nakladania s verejnými prostriedkami

Zámerom školenia je objasnenie pojmu verejné prostriedky, ich charakter a spôsob ich kontroly. Právne minimum predstavuje primárnu adaptáciu nového zamestnanca do prostredia v sektore verejnej správe a územnej samospráve.
Školenie je zamerané pre nových zamestnancov vo verejnej správe, ktorí nakladajú, či plánujú disponovať s verejnými prostriedkami.
Takáto forma vzdelávania je tiež vhodná pre zamestnancov, ktorí nemajú kontrolnú činnosť ako hlavnú pracovnú náplň, ale potrebujú mať prehľad o kontrole.

Školenie sa venuje

  • právam a povinnostiam pri nakladaní s verejnými prostriedkami a ich vedenie v rámci právnickej osoby v sektore verejnej správy, predstavuje teda základný rámec oprávnení a povinností vo vzťahu k verejným prostriedkom, ich evidovaniu, zúčtovaniu a častým nedostatkom pri ich nakladaní pre nových zamestnancov
  • súčasťou prezentácie sú definovania oblasti finančnej kontroly a pravidlám ako postupovať, ak čakáte kontrolu
  • časté otázky verejnosti smerujú na zákonné nakladanie s dotáciami alebo grantom (verejné prostriedky), pričom tieto prostriedky sú verejné, a to vždy až do času ich použitia
  • Lektor prezentuje praktické skúsenosti z oblasti kontroly verejných prostriedkom mimo sektora verejnej správy a ich spôsob kontroly a zapracovania do interného prostredia subjektu
  • súčasťou školenia je objasnenie povinností zo strany prijímateľa (žiadateľa) o verejné prostriedky formou grantu, dotácie alebo transferu
  • na základe modelových príkladov je účastníkom školenia prezentovaný spôsob nakladania s verejnými prostriedkami pri dodržaní zmlúv o poskytovaní prostriedkov, či rozhodnutí o poskytnutí dotácie a podobne
  • zameriame sa tiež na proces vystavovania objednávok a ich zákonného krytia
  • bližšie sa budeme venovať objasneniu disponovania s prostriedkami subjektov verejnej správy
  • rovnako sa budeme zaoberať zákonnými limitmi, obmedzeniami a odporúčaniami zo strany lektora, lektor pri prezentovaní čerpá námety najmä z vlastnej kontrolnej praxe a z lektorskej činnosti.

Verejné prostriedky má subjekt mimo sektor verejnej správy povinnosť viesť hospodárne, efektívne, účelne a účinne, teda rovnako ako organizácia zaradená v sektore verejnej správy.

Cieľová skupina:

Noví zamestnanci organizácií verejnej správy a územnej samosprávy, noví štatutári a vedúci zamestnanci a tiež zamestnanci, ktorí nepracujú priamo v kontrolnej oblasti, ale prichádzajú do styku s financiami ako takými a potrebujú mať všeobecný prehľad o kontrole.

Dátum

11 mar 2024
Expired!

Čas

9:00 - 13:00

Viac info

Stránka školenia
Kategória
PROEKO

Organizátor

PROEKO
Telefón
0903 403 083
Email
proeko@proeko.sk
Web stránka
http://www.proeko.sk
Stránka školenia